Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane firmy, instytucje i osoby prywatne.
Oferujemy Państwu dogodne warunki handlowe.

W celu nawiązania współpracy z PPUH LIMAZES potencjalny Partner (odbiorca) powinien dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą aktualne kopie dokumentów:

* odpis z KRS lub zaświadczenie(-a) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
* dokument nadania NIP,
* zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
* Umowę o współpracy, wypełnioną, opieczętowaną i czytelnie podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy zgodnie z KRS (lub przez właściciela firmy)


Wniosek o udzielenie limitu kupieckiego musi być wypełniony przez PARTNERÓW, którzy starają się o Limit Kupiecki lub o zmianę warunków współpracy.


Limit Kupiecki może być przyznany PARTNEROWI, który dokonuje systematycznych zakupów gotówkowych.

Z formy płatności przelewem mogą skorzystać jedynie PARTNERZY, którzy podpisali z PPUH LIMAZES - UMOWĘ O WSPÓŁPRACY oraz dostarczyli wszystkie dokumenty rejestrowe (zaświadczenie z ewid. dział. gosp./KRS, NIP, Regon).


PPUH LIMAZES wymaga zabezpieczenia kredytu kupieckiego w formie WEKSLA IN BLANCO podpisanego wraz z DEKLARACJĄ WEKSLOWĄ w obecności uprawnionego pracownika PPUH LIMAZES. lub notariusza, który poświadczy oryginalność podpisu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres partnerzy[at]limazes.com lub telefonicznie na numer: 505 10 40 71

Copyright 2005-2014 by Limazes

czas ładowania: 0.040964 | ilość produktów : 200